Privacybeleid

1 – Waarom heeft Biscuit Holding SAS een privacybeleid?

Biscuit Holding SAS (hierna te noemen ‘BI of ‘wij’) hecht veel belang aan het respecteren van de privacy van haar gebruikers (hierna te noemen ‘u’).

Als het bedrijf dat deze website (de ‘website’) publiceert en verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’), hebben wij dit beleid opgesteld (het ‘privacybeleid’). Dit is bedoeld om u te informeren over de aard van de gegevens die worden verzameld tijdens het raadplegen en gebruik van de website en de voorwaarden voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘Verordening’).

Houd u er rekening mee dat het Privacybeleid te allen tijde door BI kan worden bijgewerkt. De datum van de meest recente update verschijnt op deze pagina. We raden u daarom aan deze regelmatig te raadplegen.

2 – Over welk type persoonsgegevens wordt hier gesproken?

De verschillende categorieën persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van de diensten die op onze website worden aangeboden, zijn met name de volgende:

 • Gegevens ter identificatie (voornaam, achternaam, contactgegevens (post- of e-mailadres, telefoon)),
 • Navigatie- en verbindingsgegevens (inclusief de bezochte webpagina’s, het IP-adres van uw computer, verbindingslogs, opgeroepen bestemmingen),
 • Inhoudelijke gegevens.

3 – Wat zijn de doeleinden van en de rechtvaardiging voor de gegevensverwerking?

Persoonsgegevens worden verzameld voor de hieronder beschreven doeleinden. Voor elk van de doeleinden hebben wij ook de reden vermeld waarom de verwerking van deze persoonsgegevens noodzakelijk is:

VerwerkingsdoeleindenRedenen waarom verwerking noodzakelijk is
Het beantwoorden van uw vragen per e-mail of het contactformulierBI heeft een legitiem belang bij het beantwoorden van de gestelde vragen om haar klanten en prospects beter van dienst te kunnen zijn 
Het verwerken van uw sollicitatieBI heeft een legitiem belang bij het verwerken van de informatie die u hebt verstrekt bij het solliciteren naar een baan bij BI
U een gepersonaliseerde opleiding aanbieden op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt  BI heeft een legitiem belang in het voorstellen van gerichte aanbiedingen op basis van de interesse die prospects of klanten tonen in producten of diensten op haar website
De veiligheid van de website waarborgen BI heeft een legitiem belang bij het beveiligen van haar website
Meer inzicht krijgen in uw voorkeuren, en u producten en diensten aanbieden die aansluiten bij uw interesses BI heeft er een legitiem belang bij om haar prospects/klanten beter te leren kennen
U informatie te sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen, enquêtes en opiniepeilingen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties)  Uw uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven door er tijdens uw aanmelding voor te kiezen deze informatie te ontvangen of u op deze diensten te abonneren. BI heeft een legitiem belang bij het onder de aandacht brengen van haar producten of diensten en die van de andere bedrijven in de groep.
Statistische analyses uitvoeren over het gebruik van de websiteBI heeft een legitiem belang bij het verbeteren van de prestaties van haar website
Het organiseren van prijsvragen en actiesUw uitdrukkelijke toestemming die voortvloeit uit uw deelname aan deze acties en de uitvoering van de algemene voorwaarden/actievoorwaarden
Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en het verdedigen van onze belangen in het geval van een geschil. BI kan onderworpen zijn aan wettelijke en regelgevende verplichtingen om gegevens vrij te geven en kan ook een legitiem belang hebben om de gegevens te gebruiken om zichzelf te verdedigen in het geval van een rechtszaak.

Wij vragen u alleen om de persoonsgegevens die we nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Als u ervoor kiest om de velden voor deze gegevensverzameling niet in te vullen, kunnen wij uw verzoek daarom helaas niet verwerken.

4 – Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens en aan wie worden deze overgedragen?

Afhankelijk van het verwerkingsdoel kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden door bevoegd personeel (de afdelingen marketing, sales, relatiebeheer, levering en kwaliteitsbeheer, HR en functionele ondersteuning) van BI en de ander bedrijven in de groep.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door externe dienstverleners die handelen namens BI, met name de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de website en marketingactiviteiten. Wij kunnen ook verplicht worden om uw persoonsgegevens vrij te geven:

 • aan derden in het kader van een fusie, overname, gedeeltelijke verkoop van activa of andere transacties die betrekking hebben op BI of een van de andere bedrijven in de groep.
 • om te voldoen aan een verzoek van de autoriteiten, indien de wet of een beslissing van een rechtbank of bevoegde autoriteit ons hiertoe verplicht, of indien een dergelijke vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen.

Een dergelijke vrijgave zal beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is, voor zover is toegestaan door de geldende wetgeving.

Indien deze ontvangers zich buiten de Europese Unie bevinden, zal de doorgifte plaatsvinden op basis van de mechanismen voor gegevensdoorgifte waarin de Verordening voorziet. U kunt informatie inwinnen over het gebruikte mechanisme voor gegevensdoorgifte door contact met ons op te nemen zoals aangegeven onder het kopje ‘Met wie kunt u contact opnemen’ hieronder.

5 – Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De uitgever van de website en/of andere bedrijven in de groep bezitten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website of bezitten de relevante gebruiksrechten.

We slaan uw persoonsgegevens alleen op zolang dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

De opslagperioden voor de op de website verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:

 • zolang uw gebruikersaccount actief blijft,
 • zolang wij contact met u houden via onze promotieactiviteiten en vervolgens nog drie (3) jaar na ons laatste contact, tenzij u daar bezwaar tegen maakt als u een van onze prospectieberichten ontvangt,
 • de duur zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving: (i) IP-adressen die voor beveiligingsdoeleinden worden verzameld worden niet langer dan 10 dagen bewaard en (ii) cookies en andere trackingtechnologieën die op onze website worden gebruikt, worden niet langer dan dertien (13) maanden bewaard. Zie voor meer informatie het kopje ‘Wat zijn cookies’ hieronder.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens langer dan de bovengenoemde periode in archieven moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten of, indien nodig en rekening houdend met de verjaringstermijn, om onze rechten te doen gelden.

Zodra de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of voor archivering om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om aan de toepasselijke verjaringstermijn te voldoen, zorgen wij ervoor dat deze volledig vernietigd of geanonimiseerd worden.

6 – Welke cookies en andere trackers worden er gebruikt?

Biscuit International gebruikt verschillende soorten cookies op haar website voor verschillende doeleinden, zoals hieronder uiteengezet.

 • Strikt noodzakelijke cookies: cookies die noodzakelijk zijn om een door u verzochte activiteit uit te voeren. Als u cookies weigert door uw browserinstellingen aan te passen, kan BI niet garanderen dat de website naar behoren werkt tijdens uw bezoek.
 • Prestatiecookies: deze cookies worden gebruikt om onze website te verbeteren, bijvoorbeeld voor analyses waardoor we inzicht krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en waar we verbeteringen aan kunnen brengen. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt anoniem verzameld en omvat het aantal bezoekers, waar ze vandaag komen en welke pagina’s ze hebben bezocht.

Hieronder vindt u een overzicht van cookies die we op onze website gebruiken. Sommige cookies kunnen van derden zijn. In dat geval worden ze duidelijk en apart weergegeven in de cookiebanner, en u dient het privacybeleid van deze derden te raadplegen voordat u deze cookies accepteert.

DoeleindenSoort cookie Naam cookie Bewaartermijn
Publieksmeting   De publieksmeetdiensten worden gebruikt om anonieme en geaggregeerde statistieken over bezoeken te genereren die nuttig zijn voor het verbeteren van onze website.    Google 6 maanden  
Youtube en Vimeo  Verschillende artikelen op onze website bevatten YouTube en Vimeo-video’sYoutube/Vimeo  6 maanden
Sociale netwerken   Delen op sociale netwerken: onze website gebruikt trackers waarmee u inhoud kunt delen op de aanwezige sociale netwerken of platforms; het gaat om de volgende sociale netwerken: Facebook, LinkedIn en Twitter. Bekijk het privacybeleid van Facebook Bekijk het privacybeleid van LinkedIn Bekijk het privacybeleid van TwitterFacebook Linkedin Twitter                    6 maanden
Google maps Wij gebruiken soms Google Maps op onze websites.Google 6 maanden  

Hieronder vindt u een overzicht van cookies van derden, evenals een link naar hun cookiebeleid met informatie over het instellen van hun cookies:

            Google Analytics:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

            Google Maps: https://maps.google.com/help/terms_maps/?hl=nl

            You Tube: https://policies.google.com/privacy?

            Vimeo: https://vimeo.com/privacy

            Twitter:  https://twitter.com/nl/privacy

            Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?

            Facebook:  https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

7 – Hoe kunt u cookies beheren op onze website?

Zodat u kunt zien welke cookies wij op onze website gebruiken, hebben we de sectie ‘Cookiebeheer’ geïntegreerd in de voettekst op elke pagina, waarmee u uw voorkeuren eenvoudig kunt beheren.

Deze banner wordt getoond wanneer u onze website bezoekt en nodigt u uit om de instellingen voor de verschillende cookies te beheren. U kunt dit ook doen voor de cookies van derden, na het lezen van hun privacybeleid dat toegankelijk is via een link in de banner.

Als u de cookies weigert, worden ze niet geïnstalleerd, tenzij ze strikt noodzakelijk zijn (met name een cookie om uw weigering op te slaan).

Houd er echter rekening mee dat, als u ervoor kiest om bepaalde cookies te verwijderen of weigeren, dit invloed kan hebben op bepaalde functies of diensten op onze website.

8 – Wat zijn uw rechten?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, evenals informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden en de wettelijke basis daarvan,
 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren wanneer deze onjuist zijn en ze aan te vullen als ze onvolledig zijn,
 • Om uw persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn,
 • Om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:
  • De juistheid ervan wordt betwist,
  • De verwerking ervan onwettig is, maar u bezwaar hebt tegen het wissen van uw persoonsgegevens,
  • Wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar de verwerking ervan nog steeds noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een recht in een gerechtelijke procedure,
 • Om uw gegevens over te laten dragen in een machineleesbaar formaat als de basis van deze verwerking uw toestemming is of de uitvoering van een overeenkomst met ons,
 • Om algemene of specifieke instructies te geven over hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt en gebruikt na uw overlijden,
 • Om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken indien deze verwerking gebaseerd is op uw toestemming, bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven en
 • Om u te verzetten tegen elke verwerking voor prospectiedoeleinden.

Naast de bovengenoemde rechten hebt u het recht zich te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van BI, tenzij BI gerechtvaardigde en dwingende redenen heeft die zouden kunnen prevaleren. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder het kopje ‘Met wie kunt u contact opnemen’ hieronder

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de voorwaarden van de verwerking van uw persoonsgegevens door BI. In Nederland kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder het kopje ‘Met wie kunt u contact opnemen’ hieronder

9 – Met wie kunt u contact opnemen om uw rechten uit te oefenen of als u vragen hebt?

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u een van uw rechten wilt uitoefenen of contact op wilt nemen met onze Data Protection Officer (DPO), stuurt u dan een e-mail naar:

dataprivacy@biscuitinternational.com

of een brief naar:

Biscuit Holding SAS 27 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS FRANCE

10 -Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien en eventuele updates worden op deze webpagina geplaatst.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2023.