Människan och säkerheten i centrum

Hos Biscuit International strävar vi efter att skapa en vinnande kultur
där våra anställda har en trygg arbetsmiljö och får utveckla sin fulla potential.

Livsmedelssäkerhet är en del av vårt DNA

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor.

Vi är ett branschledande företag, och som sådant arbetar vi varje dag med säkerhetsfrågor. Vi uppmuntrar till och skapar utrymme för en öppen dialog kring allt som gäller hälsa, säkerhet och arbetsvillkor, både från och gentemot alla anställda, leverantörer och tredje parter.

Vi vill att alla våra anställda, besökare, leverantörer och tredjepartsarbetare på vårt område känner sig trygga och säkra i sitt arbete. Självklart innebär detta att vi följer lokala förordningar och tredjepartscertifieringar. Dessutom har vi våra egna säkerhetsstandarder som koordineras regionalt och styrs lokalt. Vi arbetar för att mäta hur våra säkerhetsåtgärder fungerar, proaktivt förhindra olyckor och återskapa välfungerande rutiner inom hela verksamheten.

Mätbara förbättringar år för år

Våra mått på säkerhet är desamma över hela koncernen. En viktig säkerhetsindikator som vi mäter är LTA-nivån (Lost Time Accident), det vill säga antal olyckor med förlorad arbetstid som följd. Vi har minskat detta från 5,1 dagar per år per 100 medarbetare år 2020, till 3,9 år 2022 – och antalet dagar fortsätter att sjunka. Några av de åtgärder som vi har genomfört inkluderar vidareutbildning av våra säkerhetsambassadörer på våra fabriksområden, implementering av säkerhetsråd med facklig anknytning, poängsystem för fabrikerna, säkerhetskampanjer kring de största riskerna för olika typer av jobb samt specifika utbildningar för att öka medvetenheten hos våra anställda. Vi arbetar kontinuerligt för en tryggare arbetsmiljö för våra anställda.

Hållbar sourcing